Zu eng

Die Hose aus dem Modenhaus
zwickt leider an den Hoden, Maus.

Comments are closed.