Aushang, Schloss Schönbrunn, 20. 11. 1916

Z’weng Schnupfen, Husten, Heiserkeit
gibt’s ka Audienz bein Kaiser heit.

Comments are closed.